ผู้บริหาร

นางสุกาญจนา ศิริสลุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/10/2018
ปรับปรุง 09/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 1275
Page Views 1779
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สามวาตะวันตก คลองสามวา
2 โรงเรียนขุมทองวิทยา สามวาตะวันตก คลองสามวา
3 โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ สามวาตะวันออก คลองสามวา
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สามวาตะวันออก คลองสามวา
5 โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ ลาดยาว จตุจักร 02-5883689 , 02-5882546
6 โรงเรียนอนุบาลรุ่งวิทยา ลาดยาว จตุจักร
7 โรงเรียนเซนต์จอห์น ลาดยาว จตุจักร
8 โรงเรียนอนุบาลฉัตรฉวี ลาดยาว จตุจักร
9 โรงเรียนอนุบาลอาภาภิรมย์ ลาดยาว จตุจักร
10 โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษา ลาดยาว จตุจักร
11 โรงเรียนสมิทธิโชติ ลาดยาว จตุจักร
12 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน ลาดยาว จตุจักร
13 โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ ลาดยาว จตุจักร
14 โรงเรียนสตรีเซนต์จอห์น ลาดยาว จตุจักร
15 โรงเรียนอนุบาลศิริกานต์ ลาดยาว จตุจักร
16 โรงเรียนธนะนันทนา ลาดยาว จตุจักร
17 โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น ลาดยาว จตุจักร
18 โรงเรียนหอวัง ลาดยาว จตุจักร
19 โรงเรียนมาลากฤตยวิทยา ลาดยาว จตุจักร
20 โรงเรียนอนุบาลเรืองอุไร ลาดยาว จตุจักร
21 โรงเรียนดาราทร ลาดยาว จตุจักร
22 โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ ลาดยาว จตุจักร
23 โรงเรียนอรรถมิตร ลาดยาว จตุจักร
24 โรงเรียนสารวิทยา ลาดยาว จตุจักร
25 โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาด ลาดยาว จตุจักร
26 โรงเรียนจินดานุกุล ลาดยาว จตุจักร
27 โรงเรียนอนุบาลกุลพร ลาดยาว จตุจักร
28 โรงเรียนอนุบาลไสวตาแตง ลาดยาว จตุจักร
29 โรงเรียนอนุบาลปิยะพันธุ์ ลาดยาว จตุจักร
30 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ลาดยาว จตุจักร
31 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ลาดยาว จตุจักร
32 โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตร ลาดยาว จตุจักร
33 โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน ลาดยาว จตุจักร
34 โรงเรียนอนุบาลถนอมรัก ลาดยาว จตุจักร
35 โรงเรียนแย้มสอาด ลาดยาว จตุจักร
36 โรงเรียนอนุบาลวาณีบางเขน ลาดยาว จตุจักร
37 โรงเรียนทับทอง ลาดยาว จตุจักร
38 โรงเรียนอนุบาลโชติมา ลาดยาว จตุจักร
39 โรงเรียนอนุบาลเกษม ดอนเมือง
40 โรงเรียนสารินันท์ศึกษา ตลาดบางเขน ดอนเมือง
41 โรงเรียนเจริญผลวิทยา ตลาดบางเขน ดอนเมือง
42 โรงเรียนอนุบาลธนินทร ตลาดบางเขน ดอนเมือง
43 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางบัว ตลาดบางเขน ดอนเมือง
44 โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศิลป์ ตลาดบางเขน ดอนเมือง
45 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ตลาดบางเขน ดอนเมือง
46 โรงเรียนอนุบาลเข็มทอง ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง
47 โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง
48 โรงเรียนดรุโณทยานแผนกสามัญ ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง
49 โรงเรียนอนุบาลอรณิชา ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง
50 โรงเรียนเมืองทองนิเวศน์ ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง
51 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ไกรอำนวยวิทยา ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง
52 โรงเรียนอนุบาลดวงจิต ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง
53 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สีกัน ดอนเมือง
54 โรงเรียนใจรักอนุบาลดอนเมือง สีกัน ดอนเมือง
55 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน สีกัน ดอนเมือง
56 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง สีกัน ดอนเมือง
57 โรงเรียนผ่องเพ็ญวิทยาดอนเมือง สีกัน ดอนเมือง 5661477
58 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สีกัน ดอนเมือง
59 โรงเรียนเจริญวิทยศึกษา สีกัน ดอนเมือง
60 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สีกัน ดอนเมือง
61 โรงเรียนอนุบาลจุไรลักษณ์ สีกัน ดอนเมือง
62 โรงเรียนบริบรูณ์ศิลป์ศึกษา สีกัน ดอนเมือง
63 โรงเรียนแจ่มศึกษาแผนกประถม บางกะปิ
64 โรงเรียนอนุบาลรัชนีบูล บางกะปิ
65 โรงเรียนบางกะปิ คลองจั่น บางกะปิ
66 โรงเรียนอนุบาลราชพงษา คลองจั่น บางกะปิ
67 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา คลองจั่น บางกะปิ
68 โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร คลองจั่น บางกะปิ
69 โรงเรียนนรธิปพิทยา คลองจั่น บางกะปิ
70 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น บางกะปิ
71 โรงเรียนอนุบาลพิบูลสิน คลองจั่น บางกะปิ
72 โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น คลองจั่น บางกะปิ
73 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ 0 2376 0462-5
74 โรงเรียนอนุบาลศรีนวล คลองจั่น บางกะปิ
75 โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์ชุมชนคลองจั่น คลองจั่น บางกะปิ
76 โรงเรียนแจ่มศึกษา วังทองหลาง บางกะปิ
77 โรงเรียนกาญจน์มณี วังทองหลาง บางกะปิ
78 โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา วังทองหลาง บางกะปิ 5143102
79 โรงเรียนอนุบาลศรีวรางค์ วังทองหลาง บางกะปิ
80 โรงเรียนศิริกุลพิทยา วังทองหลาง บางกะปิ
81 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู วังทองหลาง บางกะปิ
82 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว วังทองหลาง บางกะปิ
83 โรงเรียนกานดา วังทองหลาง บางกะปิ
84 โรงเรียนบางกอกศึกษา วังทองหลาง บางกะปิ
85 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา วังทองหลาง บางกะปิ
86 โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมป์ วังทองหลาง บางกะปิ
87 โรงเรียนแต่งตั้งวิทยา วังทองหลาง บางกะปิ
88 โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ หัวหมาก บางกะปิ
89 โรงเรียนอนุบาลชุติมา หัวหมาก บางกะปิ
90 โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก หัวหมาก บางกะปิ
91 โรงเรียนเทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
92 โรงเรียนอนุบาลบ้านวิมานเมฆ หัวหมาก บางกะปิ
93 โรงเรียนถนอมบุตร หัวหมาก บางกะปิ
94 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญา หัวหมาก บางกะปิ
95 โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ หัวหมาก บางกะปิ
96 โรงเรียนอนุบาลกรสุภา หัวหมาก บางกะปิ
97 โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล หัวหมาก บางกะปิ
98 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ หัวหมาก บางกะปิ
99 โรงเรียนอนุบาลสุดนรี หัวหมาก บางกะปิ
100 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ หัวหมาก บางกะปิ
101 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร หัวหมาก บางกะปิ
102 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ หัวหมาก บางกะปิ
103 โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว หัวหมาก บางกะปิ
104 โรงเรียนอนุบาลรัตนฉัตร บางเขน 9713588
105 โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ คลองถนน บางเขน
106 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ คลองถนน บางเขน
107 โรงเรียนระเบียบศึกษา คลองถนน บางเขน
108 โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์ คลองถนน บางเขน
109 โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย คลองถนน บางเขน
110 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา คลองถนน บางเขน 9746906-7
111 โรงเรียนอนุบาลอัฏฐกาล คลองถนน บางเขน
112 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ คลองถนน บางเขน
113 โรงเรียนภูมิโพโรจน์วิทยา คลองถนน บางเขน
114 โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ ท่าแร้ง บางเขน
115 โรงเรียนเลิศอุบลอนุบาล ท่าแร้ง บางเขน
116 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน ท่าแร้ง บางเขน 029480621
117 โรงเรียนอนุบาลชัยพฤกษ์ ท่าแร้ง บางเขน
118 โรงเรียนวรนาถวิทยา สายไหม บางเขน
119 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิต สายไหม บางเขน
120 โรงเรียนศรีอนุบาล สายไหม บางเขน
121 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ สายไหม บางเขน
122 โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์ สายไหม บางเขน
123 โรงเรียนอนุบาลพิมลทิพย์ อนุสาวรีย์ บางเขน
124 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์เพชราวุธวิทยา อนุสาวรีย์ บางเขน
125 โรงเรียนอนุบาลปริญญา อนุสาวรีย์ บางเขน
126 โรงเรียนอนุบาลวีรบุตร อนุสาวรีย์ บางเขน
127 โรงเรียนอุทัยวิทยา อนุสาวรีย์ บางเขน
128 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน
129 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมพาณิช อนุสาวรีย์ บางเขน
130 โรงเรียนธนศิลป์ อนุสาวรีย์ บางเขน
131 โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา อนุสาวรีย์ บางเขน
132 โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ (อนุบาลวัดไตรรัตนาราม) อนุสาวรีย์ บางเขน 02-971-9284
133 โรงเรียนอมาตยกุล อนุสาวรีย์ บางเขน
134 โรงเรียนปราโมชวิทยาทาน อนุสาวรีย์ บางเขน
135 โรงเรียนอนุบาลอารีย์ อนุสาวรีย์ บางเขน
136 โรงเรียนอนุบาลณฤดี บึงกุ่ม
137 โรงเรียนภัสสรานุบาล บึงกุ่ม
138 โรงเรียนอนุบาลอโณทัย บึงกุ่ม
139 โรงเรียนโสมาภา คลองกุ่ม บึงกุ่ม
140 โรงเรียนอนุบาลลูกหนู คลองกุ่ม บึงกุ่ม
141 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
142 โรงเรียนอนุบาลอินทรารักษ์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
143 โรงเรียนอนุบาลชินวร คลองกุ่ม บึงกุ่ม
144 โรงเรียนอนุบาลรังรอง คลองกุ่ม บึงกุ่ม
145 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร คลองกุ่ม บึงกุ่ม
146 โรงเรียนเบญจมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
147 โรงเรียนอนุบาลสายสุดา คลองกุ่ม บึงกุ่ม
148 โรงเรียนอนุบาลเครือคล้าย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
149 โรงเรียนฉัตรวิทยา คลองกุ่ม บึงกุ่ม
150 โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
151 โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา คลองกุ่ม บึงกุ่ม
152 โรงเรียนสายอักษร คลองกุ่ม บึงกุ่ม
153 โรงเรียนอนุบาลซื่อตรง คลองกุ่ม บึงกุ่ม
154 โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา คลองกุ่ม บึงกุ่ม
155 โรงเรียนอนุบาลจิราวิทย์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
156 โรงเรียนอนุบาลมานิรมล คลองกุ่ม บึงกุ่ม
157 โรงเรียนชินวร คลองกุ่ม บึงกุ่ม
158 โรงเรียนอนุบาลแก้วหฤทัย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
159 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด คลองกุ่ม บึงกุ่ม
160 โรงเรียนอนุบาลสวนสยาม คันนายาว บึงกุ่ม
161 โรงเรียนอนุบาลราชเดช คันนายาว บึงกุ่ม
162 โรงเรียนอนุบาลศิริเพ็ญ สะพานสูง บึงกุ่ม
163 โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า สะพานสูง บึงกุ่ม
164 โรงเรียนอนุบาลศิริเพ็ญ สะพานสูง บึงกุ่ม
165 โรงเรียนอนุบาลสัมมากร สะพานสูง บึงกุ่ม
166 โรงเรียนราชดำริ ดอกไม้ ประเวศ
167 โรงเรียนอนุบาลดิสกล ดอกไม้ ประเวศ
168 โรงเรียนอนุบาลจินดาพร ดอกไม้ ประเวศ
169 โรงเรียนอนุบาลมีเพียร ประเวศ ประเวศ
170 โรงเรียนอนุบาลศรินทิพย์ ประเวศ ประเวศ
171 โรงเรียนอนุบาลยุคลธร ประเวศ ประเวศ
172 โรงเรียนอนุบาลมารียา ประเวศ ประเวศ
173 โรงเรียนอนุบาลจินดารัตน์ ประเวศ ประเวศ
174 โรงเรียนวังเด็กกฤตศิลป์วิทยา ประเวศ ประเวศ
175 โรงเรียนอนุบาลวันทา ประเวศ ประเวศ
176 โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ ประเวศ ประเวศ
177 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ หนองบอน ประเวศ 02-7481328
178 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) หนองบอน ประเวศ
179 โรงเรียนนราทร หนองบอน ประเวศ
180 โรงเรียนอนุบาลสมศกุลนา บางชัน มีนบุรี
181 โรงเรียนนีรชาศึกษา บางชัน มีนบุรี
182 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม มีนบุรี มีนบุรี
183 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มีนบุรี มีนบุรี
184 โรงเรียนสุขเนตร มีนบุรี มีนบุรี
185 โรงเรียนมีนบุรีศึกษา มีนบุรี มีนบุรี
186 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มีนบุรี มีนบุรี
187 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว มีนบุรี มีนบุรี
188 โรงเรียนสุดใจวิทยา มีนบุรี มีนบุรี
189 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา มีนบุรี มีนบุรี
190 โรงเรียนพรสุดามีนบุรี มีนบุรี มีนบุรี
191 โรงเรียนอนุบาลเรืองวรรณ มีนบุรี มีนบุรี
192 โรงเรียนเทพอักษร มีนบุรี มีนบุรี 5176713,9165997
193 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ลาดกระบัง
194 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
195 โรงเรียนอนุบาลวังทอง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
196 โรงเรียนอนุบาลเคหะร่มเกล้า คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
197 โรงเรียนมาเรียลัย ทับยาว ลาดกระบัง
198 โรงเรียนประเวศพิทยาคาร ลาดกระบัง ลาดกระบัง
199 โรงเรียนศึกษาพัฒนา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
200 โรงเรียนปัญญาภรณ์ ลาดกระบัง ลาดกระบัง
201 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ลาดกระบัง ลาดกระบัง
202 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ ลาดกระบัง ลาดกระบัง
203 โรงเรียนอนุบาลพร้อม ลาดกระบัง ลาดกระบัง
204 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ลาดพร้าว
205 โรงเรียนอนุบาลกุลนรี จรเข้บัว ลาดพร้าว
206 โรงเรียนอนุบาลบ้านแสนรัก จรเข้บัว ลาดพร้าว
207 โรงเรียนสมิตสันต์ จรเข้บัว ลาดพร้าว
208 โรงเรียนอนุบาลทัศนีวรรณ จรเข้บัว ลาดพร้าว
209 โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา จรเข้บัว ลาดพร้าว
210 โรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย จรเข้บัว ลาดพร้าว
211 โรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา จรเข้บัว ลาดพร้าว
212 โรงเรียนอนุบาลนิรมล จรเข้บัว ลาดพร้าว
213 โรงเรียนอนุบาลฤทธินี ลาดพร้าว ลาดพร้าว
214 โรงเรียนอนุบาลดวงปัญญา ลาดพร้าว ลาดพร้าว
215 โรงเรียนเทพเสนาอนุบาล ลาดพร้าว ลาดพร้าว
216 โรงเรียนอนุบาลเยี่ยมนุข ลาดพร้าว ลาดพร้าว
217 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ลาดพร้าว ลาดพร้าว
218 โรงเรียนอนุบาลวรวรรณา ลาดพร้าว ลาดพร้าว
219 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมขวัญ ลาดพร้าว ลาดพร้าว
220 โรงเรียนสันติสุขวิทยา ลาดพร้าว ลาดพร้าว
221 โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา ลาดพร้าว ลาดพร้าว
222 โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย ลาดพร้าว ลาดพร้าว
223 โรงเรียนบุญฤดี ลาดพร้าว ลาดพร้าว
224 โรงเรียนอนุบาลฤทธิไกร ลาดพร้าว ลาดพร้าว
225 โรงเรียนอนุบาลสังสิทธิ ลาดพร้าว ลาดพร้าว
226 โรงเรียนอนุบาลโชคชัยลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
227 โรงเรียนอนุบาลยุพาพรรณ ลาดพร้าว ลาดพร้าว
228 โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว
229 โรงเรียนอุดมศึกษา วังทองหลาง วังทองหลาง
230 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) วังทองหลาง วังทองหลาง
231 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วังทองหลาง วังทองหลาง
232 โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ วังทองหลาง วังทองหลาง
233 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา วังทองหลาง วังทองหลาง
234 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา สวนหลวง
235 โรงเรียนอนุบาลสายทิพย์ สวนหลวง สวนหลวง
236 โรงเรียนสวนรัฐวิทยา สวนหลวง สวนหลวง
237 โรงเรียนอนุบาลวิมลโรจน์ สวนหลวง สวนหลวง
238 โรงเรียนอนุบาลอนุบาลร่มเย็น สวนหลวง สวนหลวง
239 โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช แผนกอนุบาล สวนหลวง สวนหลวง
240 โรงเรียนอนุบาลบ้านริมคลอง สวนหลวง สวนหลวง
241 โรงเรียนอนุบาลสุวัฒนา สวนหลวง สวนหลวง
242 โรงเรียนอนุบาลในปราณี สวนหลวง สวนหลวง
243 โรงเรียนอนุบาลศรีเสริมวิทย์ สวนหลวง สวนหลวง
244 โรงเรียนภักดีวิทยา สวนหลวง สวนหลวง
245 โรงเรียนอนุบาลวัลลภา สวนหลวง สวนหลวง
246 โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา สวนหลวง สวนหลวง 02-321-2551
247 โรงเรียนจินดาพงศ์ สวนหลวง สวนหลวง
248 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง
249 โรงเรียนอนุบาลปราณมงคล สวนหลวง สวนหลวง
250 โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง
251 โรงเรียนอนุบาลเทพสุดา สวนหลวง สวนหลวง
252 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สะพานสูง สะพานสูง
253 โรงเรียนวิทยานนท์ สะพานสูง สะพานสูง 02-5177322
254 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สะพานสูง สะพานสูง 3732829,7295388
255 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สะพานสูง สะพานสูง 0-2372-1648
256 โรงเรียนศรีพฤฒา สะพานสูง สะพานสูง
257 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ คลองถนน สายไหม
258 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คลองถนน สายไหม
259 โรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา สายไหม สายไหม
260 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา สายไหม สายไหม 0-2531-5827,0-25310912
261 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ สายไหม สายไหม 0 25360017
262 โรงเรียนเซนต์เทเรซา กระทุ่มราย หนองจอก
263 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ลำต้อยติ่ง หนองจอก
264 โรงเรียนอนุบาลธนามาศ ลำผักชี หนองจอก
265 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม หนองจอก หนองจอก
266 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮั้วเคียว หนองจอก หนองจอก
267 โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยา โคกแฝด หนองจอก
268 โรงเรียนอนุบาลธนวรรณ ตลาดบางเขน หลักสี่
269 โรงเรียนอนุบาลน้องหนู ตลาดบางเขน หลักสี่
270 โรงเรียนอนุบาลเยาวบุตร ทุ่งสองห้อง หลักสี่
271 โรงเรียนอนุบาลสว่างวรรณ ทุ่งสองห้อง หลักสี่
272 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ 0 2580 1555, 0 2580 1924, 0 2597 7959
273 โรงเรียนชาลีสมุทร ทุ่งสองห้อง หลักสี่
274 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ห้วยขวาง
275 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม ห้วยขวาง
276 โรงเรียนชาญวิทย์ บางกะปิ ห้วยขวาง
277 โรงเรียนดลวิภา บางกะปิ ห้วยขวาง
278 โรงเรียนอนุบาลทรงวิทย์ บางกะปิ ห้วยขวาง
279 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ สามเสนนอก ห้วยขวาง
280 โรงเรียนสิริเทพ สามเสนนอก ห้วยขวาง
281 โรงเรียนศิริพรรณวิทยา สามเสนนอก ห้วยขวาง
282 โรงเรียนอนุบาลบุญยรักษ์ สามเสนนอก ห้วยขวาง
283 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ สามเสนนอก ห้วยขวาง
284 โรงเรียนสมฤทัย สามเสนนอก ห้วยขวาง
285 โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ สามเสนนอก ห้วยขวาง
286 โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ สามเสนนอก ห้วยขวาง
287 โรงเรียนอนุบาลลีนา ห้วยขวาง ห้วยขวาง
288 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย ห้วยขวาง ห้วยขวาง
289 โรงเรียนอนุบาลกุลมาศวิทยา ห้วยขวาง ห้วยขวาง
290 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ห้วยขวาง ห้วยขวาง
291 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู ห้วยขวาง ห้วยขวาง