คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : 1. นายมนตรี มะหะหมัด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 2. นางสาวมัจฉา กองเป็ง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 3. นายธีระวุธ พุทธศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 4. นายไพศาล เต็งหิรัญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 5. นายกำธร มูฮำหมัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 6. นางไพรัชนี รักธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 7. นายพัฒนา ฐิตะลักขณะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 8. นายสวัสดิ์ หมัดละ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 9. นายสวัสดิ์(วาฮับ) หมัดละ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 10. นางสมคิด มีสวน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 11. นายสมัย ยะนันวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 12 นายสมศักดิ์ กองเป็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 13.นายอิสมาแอล ภู่สำลี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : 14.นางสุกาญจนา ศิริสลุง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ