ลูกจ้างประจำ

นายอภิรมย์ โต๊ะฟาและ
พนักงานสถานที่

นายสามารถ กองเป็ง
พนักงานทั่วไป