ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกาญจนา ศิริสลุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561- ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : จางจุไรรัตน์ ดาวังปา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชมน ยอดประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร ชาลีพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัชฌิมา อ่อนน้อมพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นางแน่งน้อย จาตุรพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2550 - พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพล พรพิทักษ์พงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราภรณ์ หิรัญเกื้อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545 - พ.ศ.2548
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมลมาลย์ พุ่มนิคม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544 - พ.ศ.2545
ชื่อ-นามสกุล : นางเฉลิมศรี เจริญรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2541 - พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันเพ็ญ โอสถธนากร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540 - พ.ศ.2541
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ กีรติจินดา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540 - พ.ศ.2540
ชื่อ-นามสกุล : นายนินนาท ทองคำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2532 - พ.ศ.2540
ชื่อ-นามสกุล : นายอังกูร ปิยวรางกูร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2519 – พ.ศ.2532
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ แย้มเยื้อน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2512 – พ.ศ.2519
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช สมทวี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2508 – พ.ศ.2512
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด ปรีชา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2498 – พ.ศ.2508
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญปลีก บุญดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2487 – พ.ศ.2498
ชื่อ-นามสกุล : นายทองอยู่ มารัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2485 – พ.ศ.2487
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงโต แย้มเยื้อน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2481 – พ.ศ.2485
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล พงษ์กระวี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2480 – พ.ศ.2481
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญจันทร์ ไชยะพัฒน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2479 – พ.ศ.2480
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ งอกลาภ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2477 – พ.ศ.2479