พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
          ๑. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          ๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยทันเหตุการณ์และการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
          ๓. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
          ๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาครูและผู้เรียนทุกด้าน
          ๕. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมนักเรียนให้สืบค้นข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
          ๖. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมองค์กรศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 


เป้าหมาย (Goals)
          ๑. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ๒. ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ทันสมัยทันเหตุการณ์  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          ๓. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
          ๔. ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรู้
          ๕. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา