วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  อยู่อย่างพอเพียง เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
 
 
ปรัชญาโรงเรียน
การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต