ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล จัดตั้งโดยนายอำเภอมีนบุรี ซึ่งอาศัยศาลาสุเหร่าคลองสี่ (มัสยิดดารุสสะอาดะห์) เปิดทำการสอนครั้งแรกวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๗๗ และ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๐  ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น  โดยทำการปลูกสร้างในที่ดินเอกชน  อยู่ข้างมัสยิดดารุสสะอาดะห์  ต่อมาในปี ๒๕๑๕ พ.ต.ท.สนอง สมทวี ได้อุทิศที่ดินให้รวม ๔ ไร่ ๒ งาน ๒๗  ตารางวา ซึ่งอยู่ตรงข้ามซอยที่ ๘ ถนนไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
          ปี พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน ๑ หลัง  ต่อมาได้รื้อออกสร้างอาคารใหม่ทดแทน  เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙
          ปี พ.ศ. ๒๕๒๐   ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบตึกพิเศษ  ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน  ๑ หลัง  ต่อมาได้รื้อออกสร้างอาคารใหม่แทนที่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
          ปี  พ.ศ. ๒๕๓๙  ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สนศ.๓๘๔  ๔ ชั้น  ๑๖  ห้องเรียน ๑ หลัง
          ปี  พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ทำการสร้างอาคารแบบชั้นบนเป็นห้องสมุด  ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร
           ปี  พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้ทำการสร้างรั้วรอบโรงเรียนและประตูหน้าโรงเรียน
          ปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ทำการสร้างห้องน้ำนักเรียน
          ปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบตึก ๕ ชั้น  แบบ สนศ.๕๐๕ (ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม  ๒๕๕๘ )
          ปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนได้งบประมาณเครื่องดนตรีสากลจึงได้ทำการปรับปรุงห้องสมุดเป็นห้องดนตรี  ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร

         
          ปัจจุบันโรงเรียนสุเหร่าคลองสี่  มีอาคารเรียน และอาคารประกอบทั้งหมดดังนี้

อาคารเรียน  มีจำนวน  ๒ หลัง  ประกอบด้วย
          อาคาร ๑  เป็นอาคารแบบ สนศ.๓๘๔  ตึก ๔ ชั้น  ๑๖ ห้องเรียน
            ชั้นที่ ๑ ใช้เป็นห้องประชุม และห้องกิจกรรมสหกรณ์ 
            ชั้นที่ ๒ ประกอบด้วย  ห้องสื่อ ห้องเพื่อนเด็ก  ห้องอนุบาล ๒ และห้องอนุบาล ๑
            ชั้นที่ ๓ ประกอบด้วย ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง ป.๑ และห้อง ป.๒
            ชั้นที่ ๔ ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้น ป.๓, ป.๔, ป.๕ และ ป.๖ 
          อาคาร ๒  เป็นอาคารแบบ สนศ.๕๐๕ ตึก ๕ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน
            ชั้นที่ ๑ ใช้เป็นสำนักงาน  ประกอบด้วย ห้องวัดผล ห้องธุรการ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา และห้องประชุม
            ชั้นที่ ๒ ประกอบด้วย ห้องวิชาการ ห้องสมุด ๒ ห้องเรียน 
            ชั้นที่ ๓ ประกอบด้วย ห้องศิลปะ ห้องภาษาอาเซียน ห้องพยาบาล
            ชั้นที่ ๔ ประกอบด้วย ห้องละหมาด ห้องพักครู
            ชั้นที่ ๕ ประกอบด้วย ห้องเรียน ๑ ห้อง  ห้องเก็บอุปกรณ์และห้องพละ
            -  อาคารประกอบ ๑ หลัง  ลักษณะเป็นตึก ๒ ชั้น  ชั้นล่างใช้สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียนและบุคลากร ชั้น ๒ เป็นห้องดนตรีสากล
            -  บ้านพักครูจำนวน ๓ หลัง  บ้านพักภารโรงจำนวน ๑ หลัง 
            -  ห้องส้วมนักเรียนนอกอาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง แบ่งเป็น ห้องส้วมนักเรียนหญิง จำนวน ๘ ห้อง  ห้องส้วมนักเรียนชาย จำนวน ๔ ห้อง  ห้องส้วมผู้อำนวยการ ๑ ห้อง

           
ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ คน ผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบันคือ  นางสุกาญจนา ศิริสลุง  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๑๖๘ คน ผู้บริหาร ๑ คน ครู ๑๐ คน เจ้าพนักงานธุรการ ๑ คน  พี่เลี้ยง ๑ คน และพนักงานทั่วไป ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน